Sieraden van Jetje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sieraden van Jetje
Seispark 9
4334 AZ Middelburg

email: contactformulier
www: https://www.sieradenvanjetje.nl

Persoonsgegevens

Sieraden van Jetje verwerkt geen persoonsgegevens omdat het op onze site niet mogelijk is je te registreren. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Contactformulier

Op Sieraden van Jetje kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. De gegevens welke worden ingevuld worden niet opgeslagen in een database.
Zodra het contactformulier is ingevuld en u klikt op de knop verzenden wordt er een mail gestuurd naar ons e-mailadres
De gegevens zijn enkel beschikbaar in het e-mailprogramma en zullen enkel gebruikt worden om uw vraag te beantwoorden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sieraden van Jetje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sieraden van Jetje neemt de bescherming van deze website serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.
Sieraden van Jetje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacybeleid

Sieraden van Jetje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van Sieraden van Jetje te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadpleeg deze pagina.

Disclaimer

De inhoud van www.sieradenvanjetje.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Sieraden van Jetje tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Sieraden van Jetje expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Gemaakt door